Zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Medial Slovakia spol. s r.o. – prevádzkovateľa internetového obchodu www.uliptaka.sk

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi kupujúcim (ďalej len „kupujúci„) a predávajúcim, (ďalej len „predávajúci„), ktorej predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „e-shop„) na internetovej adrese www.uliptaka.sk

2. Predávajúci
Medial Slovakia spol. s.r.o.
Dukelských hrdinov 970/26, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 47431121
DIČ: 2023865778
Tel: +421 917 433 680
E-mail: 
info@uliptaka.sk
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 25004/S

3. Kupujúci
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu, telefonicky alebo odoslaním objednávky elektronicky a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Kupujúci spotrebiteľ
Je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. Kupujúci podnikateľ
Je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. E-shop
Je elektronický obchod predávajúceho na internetovej adrese www.uliptaka.sk

7. Tovar
Sú všetky nacenené produkty zverejnené v ponuke e-shopu  na internetovej adrese 
www.uliptaka.sk

8. Objednávka
Je objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.uliptaka.
sk Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy kupujúcim, ktorá sa potvrdením predávajúceho stáva kúpnou zmluvou.

9. Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu, na komunikáciu medzi zmluvnými stranami.

10. Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/4124 693

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
Okrem bežne dodávaného tovaru môže kupujúci individuálne uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len „tovar zhotovený na zákazku“). Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach.
Záujemca o zhotovenie tovaru na zákazku môže svoje požiadavky a žiadosť o spracovanie cenovej ponuky zaslať predávajúcemu e-mailom na 
info@uliptaka.sk.

2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na e-shope predávajúceho e-mailom na info@uliptaka.sk , alebo vo forme telefonickej objednávky na čísle + 421 917 433 680.

3. Objednávka uskutočnená e-mailom alebo telefonicky musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Poštová adresa pre doručenie tovaru
 • Telefónne číslo alebo e-mail
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob platby
 • Spôsob dopravy

V prípade podnikateľa :

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
 • Pri nákupe prostredníctvom e-shopu  postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Pridať do košíka“. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka vyplní dodacie údaje. Po kontrole objednávky zaklikne „pokračovať v objednávke“. Po prihlásení sa do užívateľského účtu odošle kupujúci objednávku kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

4. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

5. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci e-mailom. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto VOP alebo zo zákonných dôvodov.

6. Kupujúci je oprávnený objednávku prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, bezplatne stornovať do 24 hodín odo dňa jej odoslania.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.
1. Predávajúci je povinný

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve, cene a dohodnutom termíne. Zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

2. Predávajúci má právo

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Kupujúci je povinný

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli.
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

4. Kupujúci má právo

 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

IV. CENOVÉ PODMIENKY

1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených na stránkach predmetného e-shopu sú aktuálne a platné, uvádzané v mene Euro vrátane DPH.

2. Cena tovaru zhotoveného na zákazku bude vypočítaná individuálne na základe žiadosti v závislosti od požiadaviek záujemcu.

3. Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu prevedení objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

4. Konečná cena je vrátane všetkých daní a poplatkov, vrátane poštovného a balného.

5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný originál faktúry – daňový doklad a návod na údržbu. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací a záručný list.

V. DOPRAVA

1.Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov dodania:

 • Kuriérom DPD
 • Osobný odber na prevádzke

2.Bližšie podmienky o doprave sú zverejnené na e-shope v sekcii Doručovacie informácie

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.

2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
 • na dobierku
 • na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

3. Spôsob platby si kupujúci zvolí sám cez objednávkový formulár zverejnený na e-shope.

4. Potvrdením objednávky  kupujúci  súhlasí s povinnosťou platby, ceny tovaru, nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.

VII. DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

2. Tovar zhotovený na zákazku bude kupujúcemu dodaný v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami.

3. Tovar bude kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru. O expedovaní bude kupujúci upovedomený e-mailom.

4. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

6. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri zadaní elektronickej alebo telefonickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje, alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.

7. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru alebo tovar prevziať a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

8. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu e-mailom na potocina@potocina.sk najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia.

9. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom čase, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie.

VIII NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.

2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. 

6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
Medial Slovakia spol. s.r.o. Dukelských hrdinov 970/26, 97901 Rimavská Sobota alebo mailom na 
info@uliptaka.sk

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese: Medial Slovakia spol. s.r.o.,Dukelských hrdinov 970/26, 97901 Rimavská Sobota.
Pri osobnom odovzdaní tovaru je potrebné predávajúceho vopred kontaktovať ohľadom dohodnutia termínu odovzdania.

9. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba v prípade ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

15. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním elektronického obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail potocina@potocina.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) -na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

6. Návrh/podnet možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. 

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením on-line formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

8. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.

9. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

11. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

13. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

14. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska

XI. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Ak nie je uvedené inak, záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. 

3. Bližšie podmienky záruky, vád a reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je zverejnený v sekcii Reklamačný poriadok na internetovej stránke www.potocina.sk

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Medial Slovakia spol. s r.o., s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke stránke www.uliptaka.sk

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na stránke internetového obchodu www.uliptaka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.10.2022.